En hög investeringsvilja hos näringslivet skapar bra förutsättningar för lokalsamhällets fortsatta utveckling

 

2017 var ett bra år för näringslivet generellt i Sverige och så även i Torsby kommun. Många branscher har nått rekordnivåer och även nya marknader. Sveriges företagare är duktiga entreprenörer som på många sätt konkurrerar väl med företag i andra länder.

Det är också viktigt att nya företag startas. I Torsby kommun har det under de senaste åren startats ca 90 nya företag årligen och siffrorna för föregående år ser inte annorlunda ut. 87 nya företag registrerades under 2017.

Ett bra sätt att få indikationer på hur näringslivet mår är att se över investeringsviljan hos företagen på olika sätt. Vi har med oss den frågan när vi besöker företag men för Tuab och Torsby kommuns näringslivsenhet är också en tät samverkan med Länsstyrelsen och finansiärer så som Almi och de lokala bankerna viktigt för att skapa en helhetsbild och nå framgång.

Vi försöker tillsammans nå ut med information kring de erbjudanden om olika finansieringslösningar, rådgivning och service som de företagsstödjande organisationerna tillhandahåller. Vi samverkar kring informationsmöten och träffar för företag samt stöttar ibland i kontakten mellan lokala företag, myndigheter och finansiärer. Allt för att företagen ska känns sig trygga och få del av all nödvändig information som krävs. Att t ex lämna in en ansökan om Företagsstöd till Länsstyrelsen kan vara ett bra sätt för företag att hitta finansieringslösningar för nödvändiga investeringar med utvecklingspotential.

När vi summerar 2017 tillsammans med Marko Lasic, handläggare för Företagsstöd hos Länsstyrelsen i Värmland så kan vi konstatera att flera av Torsbys företag dragit vinstlotter under året.

-Vi har haft nio ärenden inne för behandling hos Länsstyrelsen och tre av dem fick bifall på sina ansökningar, berättar Marko.

De tre ansökningarna som fick bifall ansökte om 7 311 000 kr från Länsstyrelsen och fick beviljat 4 429 000 kr. Dessutom lämnade två företag in ansökningar direkt till Tillväxtverket och fick bifall i bägge (ansökningar som överstiger 25 miljoner kronor går direkt till Tillväxtverket för behandling). De två företagen ansökte om 43 283 000 kr i stöd och fick beviljat 19 715 000 kr.

-Torsbys näringsliv fick en stor del av ”kakan” i Värmland under 2017 trots hård konkurrens från andra företag i regionen. Mellan åren 2013-2016 beviljades stöd till Torsbyföretag med ca 18 miljoner kronor hos oss och Tillväxtverket och när vi nu plussar på med de dryga 24 miljoner kronorna för fjolåret så får man väl ändå säga att resultatet är riktigt bra, säger Marko.

Summan av investeringarna är ju självklart också så långt mycket mer än det antalet miljoner kronor som beviljats i stöd under de senaste åren.

Det handlar om både mjuka och hårda investeringar men i mångt och mycket om nyinvesteringar i maskinparker, utbyggnader, effektivisering av produktionslinjer med mera och de flesta av dem ryms i industrisektorn. Detta innebär med stor sannolikhet att investeringarna kommer att påverka företag i flera led.

-En ökad orderingång innebär allt som oftast fler och eller bibehållna arbetstillfällen, vilket är oerhört viktigt i en landsbygdskommun som Torsby, fortsätter Marko.

Som vi berättat om i tidigare artiklar i Torsby Nu så är Torsby kommuns industrisektor uppbyggd så att de största företagen samverkar väldigt mycket med varandra kring produktion och utveckling och även till viss del med personal. De använder i hög utsträckning mindre, lokala underleverantörer som är särskilt bra på vissa delar. Det kan vara industrinära verkstäder med olika spetskompetenser, tjänsteföretag som levererar service av olika slag och dessa företag mår givetvis alla gott av att deras uppdragsgivare reinvesterar och satsar nytt för framtiden.

-Sen får man ju inte stirra sig blind på bara de beviljade ansökningarna. De som inte beviljats stöd genomför ju oftast sina planer ändå med annan finansiering men kanske på längre sikt. Sen måste man ju också lägga till de investeringar som görs i icke stödbara branscher som endast har en lokal marknad så som t.ex. handeln, de är minst lika viktiga avslutar Marko.

Att det händer nya och spännande saker i näringslivet skapar en framtidstro och är en av de viktigaste faktorerna för att människor och företag vill fortsätta bo och verka i Torsby kommun. Förhoppningsvis genererar det också ringar på vattnet och blir synbart även utanför kommungränsen och i förlängningen lockar det nya invånare och företag att etablera sig här. Det skapar i sin tur mer skatteintäkter och ger utrymme för att den offentliga servicen kan bibehållas, befintliga företag utvecklas och nya verksamheter startas. Allt hänger trots allt ihop.

Åsa Gertling

Näringslivsutvecklare